آیا میدانستید ….

387 میلیون.
بیماران دیابتی در سطح جهانی.

Diabetes mellitus literally means “sweet

urine,” because when blood glucose is

elevated (hyperglycemia), it spills glucose

into the urine.

 بیمار داستان # 1- داستان ریچارد

بیمار داستان # 2 – زخم دیابتی در موضع پا

این مطالعه روی خانمی 67 ساله مبتلا به بیماری گرفتگی شریانهای محیطی ناشی از بیماری دیابت کنترل شده نوع 2 بودند. و از زخمی در بالای مچ پای راست رنج می برند. لازم به ذکر است که این زخم به مدت زمان 46 هفته باز بود.

این زخم 10سانتی متری که به مدت 46 هفته باز بود تنها بعد از 13 هفته از شروع درمان به 1سانتی متر کاهش یافت.

بیمار داستان # 3 – بیماری دیابت و زخمی در پا

این مطالعه نیز روی خانمی 48 ساله باز هم مبتلا به بیماری دیابت و زخمی در پا حدود 80cm صورت گرفت

در این مورد برای تشخیص دقیق محل خونریزی، روی دلمه بستر زخم مزمن برداشته شد. تا با پیوند ضخیم پوست سالم به موضع زخم و صد البته با بکارگیری معجزه گر ™RES این زخم 80 cm تنها پس از گذشت 10 روز از شروع درمان به تحریکات ™RES پاسخ گفته و با گذشت فقط 26 هفته درمان به صورت کامل انجام پذیرفت.

http://www.20script.ir